صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول و سردبير: دكتر علي منتظري
كارشناس اجرايي: آرزو اسديihsr.GIF


SID_.jpg

leftme1.jpg

qolbank.jpg

salamat ghalb.jpg

  Salamat.jpg

 

تعداد بازديد امروز: 335 نفر
تعداد بازديد کل: 1596496 نفر
تعداد بازديدکنندگان روي خط: نفر
دوره دهم، شماره دوم، بهار 1390
مقاله 361 از 636
عنوان مقاله: آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها
مؤلفان: رضا تاجيك، محسن شمسي، ابوالفضل محمدبيگي
خلاصه مقاله:
داروي بدون عارضه وجود ندارد و مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو مي‌تواند مشکلات متعددي را ايجاد نمايد. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف تعيين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران شهر اراک در زمينه مصرف خودسرانه داروها انجام شده است.
اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و بر روي 300 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ـ درماني شهر اراک اجرا شده است. اطلاعات به کمک پرسشنامه و چک ليست، جمع آوري گرديده و براي تجزيه و تحليل يافته‌ها از آزمون‌هاي آماري مجذور كاي، تحليل واريانس و ضريب همبستگي پيرسون با سطح معني‌داري 0.05>P استفاده شده است.
يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد که ميانگين سني مادران 6.6± 34.5 سال و ميزان آگاهي آنها در خصوص مصرف صحيح داروها در 61.2 درصد از موارد ضعيف، در 28.6 درصد متوسط و در 10.2 درصد خوب بود. از نظر نگرش نسبت عدم خود درماني 15.2 درصد از شركت كنندگان ضعيف، 48.5 درصد متوسط و 36.3 درصد خوب بود. عملکرد مادران در زمينه مصرف خودسرانه داروها نيز به طور متوسط 56.5 درصد نشان داده شد. همچنين بين آگاهي و عملکرد در زمينه مصرف خودسرانه داروها و بين شغل و تحصيلات مادران با مصرف خودسرانه دارو ارتباط معنادار برقرار بود (0.01>P و 0.02>P).
نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه شيوع خود درماني در مادران مورد بررسي بالا بوده و در نتيجه لازم است برنامه‌اي جهت تغيير در نگرش و عادات آنها در مراجعه به پزشك هنگام بيماري، تدوين و اجرا گردد.
کليدواژه ها: آگاهي، نگرش، عملکرد، خود درماني
تمامي حقوق اين صفحات به پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تعلق دارد.