صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول و سردبير: دكتر علي منتظري
كارشناس اجرايي: آرزو اسديihsr.GIF


SID_.jpg

leftme1.jpg

qolbank.jpg

salamat ghalb.jpg

  Salamat.jpg

 

تعداد بازديد امروز: 241 نفر
تعداد بازديد کل: 1595468 نفر
تعداد بازديدکنندگان روي خط: نفر
دوره اول، شماره سوم، تابستان 1381
مقاله 21 از 636
عنوان مقاله: ترجمه، تعيين پايايي و روايي پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي (GHQ-12)
مؤلفان: مهدي عبادي، اميرمحمود حريرچي، محمد شريعتي، غلامرضا گرمارودي، ابوالفضل فاتح، علي منتظري
خلاصه مقاله:
مطالعه حاضر با هدف ترجمه، بررسي پايايي و روايي پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي (General Health Questionnaire=GHQ-12) به عنوان ابزاري جهت سنجش وضعيت بهداشت رواني جوانان و ساير اقشار جامعه ايراني طراحي و اجرا شد. پس از ترجمه نسخه اصلي پرسشنامه از زبان انگليسي به فارسي با استفاده از روش ترجمه استاندارد «Backward-Forward»، پايايي و روايي آن مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه گيري آسان 748 نفر از جوانان 18 تا 25 ساله ايراني به عنوان نمونه انتخاب گرديده و پرسشنامه مذكور را تكميل نمودند. متوسط سن پاسخ دهندگان 21.1 سال (با انحراف معيار 2.1) بوده، اكثريت آنان را زنان (76 درصد)، افراد مجرد (84 درصد) و دانشجويان (51 درصد) تشكيل مي دادند. با توجه به شيوه نمره گذاري پرسشنامه كه ما بين صفر (وضعيت مطلوب) تا 12 (وضعيت نامطلوب) متغير است، ميانگين نمره پاسخ دهندگان 3.7 (با انحراف معيار 3.5) به دست آمد. براي بررسي پايايي پرسشنامه، ثبات داخلي ابزار (پرسشنامه)، با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ارزيابي شد كه در نتيجه اين ضريب، 0.87 محاسبه گرديد. روايي پرسشنامه نيز، با استفاده از روش تحليلي «مقايسه گروه هاي شناخته شده» (Known Groups Comparison) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون تحليل واريانس (ANOVA) در بررسي نمره GHQ و وضعيت كلي كيفيت زندگي (به عنوان متغير گروهي) نمايانگر تفاوت هاي قابل ملاحظه اي بين گروه ها بود؛ به اين صورت كه افراد داراي وضعيت بهتر كيفيت زندگي، در GHQ حايز نمرات پايين تري گرديده، از سوي ديگر، افراد داراي كيفيت زندگي «خيلي بد» تا «بد» به صورت معناداري از پرسشنامه GHQ-12 نيز نمره بالايي كسب كردند (0.0001>P و 58.6=F). همچنين به منظور تعيين حساسيت، ويژگي و بهترين نقطه برش از منحني ويژگي عملي گيرنده (Reciever Operating Characteristic Curve-ROC Curve) استفاده گرديد و در نتيجه، بهترين نقطه برش در مورد پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي (GHQ-12) برابر 3.5 با حساسيت 87 درصد ويژگي 60 درصد محاسبه شد. در نهايت، مشخص شد كه نسخه ايراني پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي كه در جريان مطالعه حاضر تهيه گرديد، ابزاري با پايايي و روايي مناسب جهت اندازه گيري وضعيت بهداشت و سلامت رواني در بين جوانان ايراني است.
کليدواژه ها: پرسشنامه سلامت عمومي، پايايي، روايي، حساسيت، ويژگي
تمامي حقوق اين صفحات به پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تعلق دارد.