صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول و سردبير: دكتر علي منتظري
كارشناس اجرايي: آرزو اسديihsr.GIF


SID_.jpg

leftme1.jpg

qolbank.jpg

salamat ghalb.jpg

  Salamat.jpg

 

تعداد بازديد امروز: 907 نفر
تعداد بازديد کل: 1593566 نفر
تعداد بازديدکنندگان روي خط: نفر
راهنماي نويسندگان
«نشريه پايش» مجله‌اي علمي ـ پژوهشي، وابسته ‌به پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي است. اين نشريه در قالب فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه‌هاي مختلف علوم بهداشتي است. علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم علوم بهداشتي مي‌توانند مقالات خود را با رعايت كامل اصول و موارد زير به آدرس فصلنامه ارسال نمايند تا پس از بررسي، در صورت تأييد در نوبت چاپ فصلنامه قرار گيرد. بديهي است عدم رعايت اصول ذكر شده موجب عدم پذيرش يا تأخير درمراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد گرديد.
  • نوع مقاله
مقالات در سه قالب زير در فصلنامه به چاپ مي‌رسند:
الف- مقالات تحقيقي (Research-Articles): كه حاصل يافته‌هاي تحقيقي نويسنده يا نويسندگان است.
ب- مقالات مروري (Review-Articles): كه شامل بررسي كلي يك موضوع جديد علمي است و نويسنده اين مقالات، بايد ضمن دارا بودن تجربه علمي كافي، در زمينه مورد بحث صاحب‌نظر باشد.
ج- مقالات كوتاه (Short-Communication): جهت تسريع در انتشار يافته‌هاي علمي، مجله پايش به درج مقالات كوتاه اقدام مي‌نمايد. اين مقالات نبايستي بيش از 4 صفحه باشد و تنها مي‌تواند داراي يك جدول و يا نمودار و حداكثر 5 منبع باشد. مقاله احتياج به چكيده فارسي نداشته و بايستي شامل سه بخش مقدمه، روش و نتايج و بحث كوتاه باشد (تهيه چكيده انگليسي لازم است).

  • تعهدات
نويسنده مقاله و يا در صورت گروهي بودن، نويسنده اول (اصلي)، بايد تعهد نمايد كه مقاله ارسالي تاكنون در هيچ نشريه علمي ديگري منتشر نشده است، همزمان با اين نشريه، به نشريه ديگري ارايه نخواهد گرديد. مسئوليت علمي مطالب مطرح شده در مقاله نيز به عهده نويسنده يا نويسندگان مقاله است.
اصول و معيارهاي كلي:
  1. كليه مقالات بايد به زبان فارسي بوده، در نگارش آنها، آيين نگارش فارسي كاملاً مراعات گردد. در مورد به كار بردن اصطلاحات علمي، در صورت وجود معادل فارسي پذيرفته شده، ترجمه اصطلاح و بلافاصله اصل اصطلاح در داخل پرانتز آورده شود و در غير اين صورت، ذكر اصل اصطلاح كافي است.
  2.  كليه مطالب مقالات بايد بر يك روي كاغذ، با رعايت حاشيه در طرفين و به‌صورت يك خط در ميان (Double-space) تايپ شده باشد.
  3.  فصلنامه در رد يا قبول و اصلاح مقالات، آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحي و مشورتي خود را به اطلاع نويسنده يا نويسندگان مي‌رساند.
  4.  مقالات دريافتي و ملحقات آنها در دفتر فصلنامه، بايگاني نمي‌گردد و در هر صورت مسترد نخواهد گرديد.
  • تنظيم بخشهاي مختلف مقاله
در تنظيم و نگارش قسمت‌هاي مختلف مقالات ارسالي، بايد ترتيب زير مراعات گردد:

صفحه اول شامل موارد زير است:
 - عنوان كامل مقاله: بايد در برگيرنده موضوع مقاله بوده، با قلم ضخيم تايپ گردد.
 - نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي و نيز در صورت دارا بودن سمت دانشگاهي آنان كه بايد بلافاصله پس از عنوان مقاله آورده شود.
- نشاني محل اشتغال به كار نويسنده يا نويسندگان، شامل دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي ذي‌ربط.
- نشاني نويسنده اول (اصلي)، شامل نشاني‌كامل پستي، شماره تلفن، نمابر و در صورت وجود E-mail جهت دسترسي ساير محققين به نويسنده مقاله

صفحه دوم شامل چكيده مقاله با مشخصات زير است:
چكيده بايد به دو زبان فارسي و انگليسي و حداكثر در 250 كلمه، تهيه گردد.

الف - چكيده فارسي:
لازم نيست داراي ساختار باشد ليكن لازم است اهداف،
روش كار، مهم‌ترين يافته ونتيجه‌گيري مطالعه را در برگيرد، در پايان چكيده فارسي بايستي سه تا پنج واژه با عنوان كليد‌واژه‌ها معرفي شود.

ب- چكيده انگليسي:
لازم است داراي ساختار باشد. ساختار چكيده انگليسي بايستي به قرار زير باشد: Objective (s), Methods, Results, Conclusion در پايان چكيده انگليسي بايستي سه تا پنج واژه به عنوان keywords معرفي شود.-در ضمن چكيده انگليسي نبايد ترجمه چكيده فارسي باشد، بلكه بايد به عنوان يك متن مستقل تهيه گردد.-صفحات بعدي شامل متن مقاله با مشخصات زير است:

مقدمه
بايد ضمن بيان هدف از تحقيق، خلاصه‌اي از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقيق مورد نظر را كه در گذشته به انجام رسيده است، با ذكر منابع مربوط بيان نمايد.

مواد و روش كار
بايد نحوه طراحي مطالعه، چگونگي انتخاب نمونه و نيز چگونگي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده‌ها را به‌طور كامل شرح دهد.

يافته‌ها
  1. يافته‌هاي حاصل از تحقيق بايد در قالب متن، جداول و نمودارها به طور كامل و بدون بحث، بيان گردد.2- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نبايد تكراري باشد.
  2. جداول و نمودارها، بايد از نظر آماري به‌صورت كاملاً گويا و صحيح و مطابق با Format ارايه شده شماره اول فصلنامه، طراحي و از ارايه نمودارها به‌صورت نمايشي، خودداري گردد.
  3.  جداول، نمودارها و عكس‌ها همراه زير نويس بايد در صفحات جداگانه تهيه و شماره‌گذاري شده، با شماره و توضيح موجود در متن هماهنگ باشد.
بحث و نتيجه‌گيري
در اين قسمت، روند انجام تحقيق حاضر و يافته‌هاي حاصل از آن با موارد مشابه قبلي، در داخل و خارج كشور مقايسه شده در مورد دلايل رد يا قبول آنها به صورت كامل بحث مي‌گردد و در پايان بهتر است جهت بهتر انجام شدن تحقيقات مشابه در آينده، راهكارهايي پيشنهاد گردد.

تشكر و قدرداني
در اين قسمت نويسنده يا گروه نويسندگان مي‌توانند از افراد يا مؤسساتي كه به نحوي در انجام مطالعه يا تدوين مقاله همكاري نموده‌اند، تقدير به عمل آورند.
 البته استفاده يا عدم استفاده اين قسمت در متن مقاله به دلخواه نويسندگان است.

منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ به‌كار رفته در مقاله، بايد حتماً در صفحه‌اي جدا تايپ گردد و ترتيب ذكر آنها در فهرست بر اساس شماره گذاري موجود در متن مقاله باشد، كه شماره مورد نظر بايد بلافاصله پس از ذكر مطلب در داخل براكت ([ ]) آورده شود. در مورد نگارش عناوين منابع فارسي يا انگليسي، رعايت موارد زير الزامي است:

الف - منابع فارسي به صورت مقاله
نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان)، نام نويسنده (نويسندگان)، عنوان كامل مقاله، نام كامل مجله، سال انتشار، شماره مجله، صفحه شروع و خاتمه مقاله مثال : مرندي عليرضا، تغذيه با شير مادر، طب و تزكيه 1373، 13، 50 - 26

ب - منابع فارسي بصورت كتاب
نام خانوادگي نويسنده و نام نويسنده (نويسندگان)، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل يا شهر نشر كتاب، سال انتشار مثال: شمشيري مرتضي، واكسن‌ها، سرم‌ها و اثرات ايمني‌بخش آنها در انسان، چاپ سوم، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1374

ج- منابع فارسي بصورت كتابي كه هر فصل آن داراي نويسنده يا نويسندگاني مجزا است
نام خانوادگي نويسنده و نام نويسنده (نويسندگان)، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، نام ناشر، محل يا شهر نشر كتاب، سال انتشار، صفحه شروع و ختم مطلب مثال: احمدي مرتضي، مرگ و مير كودكان، در، حسني علي، حسيني احمد: بررسي وضعيت سلامت در ايران. انتشارات پژوهشكده علوم بهداشتي، تهران، 1379: 114-86

د - منابع انگليسي بصورت مقاله
نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان) و حرف اول نام نويسنده (نويسندگان)، عنوان كامل مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله: صفحه شروع و ختم مقاله. مثال:
Heaney D, Wyke S, Wilson P, Elton R, et al. Assessment of impact of information booklets on use of healthcare services: randomised controlled trial. British Medical Journal 2001; 322: 1218-1222

ه - منابع انگليسي بصورت كتاب
نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، نام ناشر،محل يا شهر نشر كتاي، سال انتشار، صفحه شروع و ختم مطلب .مثال :
Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Basic Epidemiology. WHO: Geneva, 1993

و - در صورت استفاده از كتاب انگليسي داراي چند فصل كه هر فصل، نويسنده يا نويسندگاني مجزا دارد و منظور مقاله تنها اشاره به يكي از فصول كتاب است، به ترتيب زير عنوان منبع ذكر گردد:
نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده فصل مربوطه، عنوان فصل، نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده اصلي كتاب، عنوان كامل كتاب، شماره چاپ، نام ناشر: محل انتشار كتاب، سال انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. مثال:
Read JL. The New era of quality of life assessment. In: Walker SR, Rosser RM, eds. Quality of Life Assessment. Key issues in the 1990s Kluwer
Academic Publishers: The Netherland, 1993:3-10

لازم به ذكر است، در تمامي موارد بالا، در صورت تعدد نويسندگان، نام شش نويسنده اول به ترتيب ذكر شده، نام سايرين در منابع فارسي، با عنوان «و همكاران» و در منابع انگليسي، با عنوان “et al” ذكر گردد.
 - مقالات مروري نيز شامل بخش‌هاي چكيده، مقدمه، اصل مقاله و ذكر منابع مربوط مي‌باشد.
- در صورت استفاده از عكس، عكس‌ها به‌صورت واضح و در قطع 10x15 تهيه شده، در پشت آنها نام خانوادگي و نام نويسنده اصلي مقاله همراه عنوان مقاله نوشته شود.

 نحوه ارسال مقالات
نويسندگان محترم بايد از طريق تارگاه فصلنامه به نشاني http://www.payeshjournal.ir مقالات خود را به صورت برخط (On-line) جهت بررسي ارسال نمايند و در صورت بروز هرگونه مشكل و يا نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با دفتر فصلنامه تماس حاصل نمايند.

 

تمامي حقوق اين صفحات به پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تعلق دارد.